Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561)...
ไฟล์แนบ
    วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา
วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา...
ไฟล์แนบ
    การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 2551-2562
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2ขขข2551-2562...
ไฟล์แนบ
    ภาพรูปตราครุฑ สีแดง

ตราราชการ สำหรับใช้ทำหนังสือราชการ 

...
ไฟล์แนบ
    ประสูติภาพ
ประสูติภาพ...
ไฟล์แนบ
 
จำนวนรายการทั้งหมด 5 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๔
จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๔

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑ (สำราญ-โนนท่อน-บ้านค้อ) ... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 58
จดหมายข่าว ฉบับที่ 58

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 วันที่ 24 มีนาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประกาศผลสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 57
จดหมายข่าว ฉบับที่ 57

จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามข้อ... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 57
จดหมายข่าว ฉบับที่ 57

จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามข้อ... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 56
จดหมายข่าว ฉบับที่ 56

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 วันที่ 23 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงก... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 55
จดหมายข่าว ฉบับที่ 55

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ทำกำารประเมินควา... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 54
จดหมายข่าว ฉบับที่ 54

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลาง... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 53
จดหมายข่าว ฉบับที่ 53

จดหมายข่าวฉบับที่ 53 วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโร... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 52
จดหมายข่าว ฉบับที่ 52

จดหมายข่าว ฉบับที่ 52 วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกล โดยมีนายคุณากร แก้วมงค... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 51
จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกล... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 50
จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจก... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 49
จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

วันที่ 1 มีนาคม 2565    โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและนั... รร.บ้านหนองค้ากลางฮุงอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น